По-големи възможности за нашите ученици от горен курс

Директорът на училището ни Валери Христов подписа рамково споразумение за сътрудничество с Историческия и Филологическия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.  Споразумението предвижда взаимодействие в няколко насоки: размяна на специалисти и обмен на нови форми за преподаване и обучение в областта на хуманитаристиката, разработване на образователни и научноизследователски проекти и съвместни учебно-методически семинари. Ще обменяме информация за възможностите за обучение на ученици и студенти, ще организираме срещи на ученици с университетски преподаватели, а учениците, постигнали отлични резултати от национални и международни олимпиади и състезания, включително от организирани от ВТУ и от неговите Исторически и Филологически факултет, ще се ползват от кандидатстудентски преференции. Учителите ще получават съдействие за повишаване на квалификацията и преквалификацията по професионалните направления, застъпени в Историческия и Филологическия факултет на Великотърновския университет.

В споразумението е застъпено също така организирането на публични лекции на университетски преподаватели, учители и успели възпитаници, както и съвместно провеждане на чествания на важни дати и годишнини.

Под документа подписи сложиха проф. д-р Ценка Иванова, декан на Филологическия факултет, доц.д-р Николай Кънев, декан на Историческия факултет, и Валери Христов, директор на СУ „Св. Климент  Охридски“, възпитаник на ВТУ.

Обучението на учениците в горната образователна степен ще бъде на още по-високо равнище и ще отваря вратите на ВТУ.