Прием след VII клас

Утвърден държавен план-прием в VIII клас през учебната 2017/2018 учебна година:
Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език и профилиращи предмети Български език и литература и История и цивилизация, срок на обучение 5 г., бр. на паралелки – 1, бр. ученици – 26.
Балообразуване: утроената оценка от теста по БЕЛ, оценката от теста по математика, балообразуващи предмети от свидетелството за основно образование по БЕЛ, История и цивилизации.

Организация на дейностите по приема на учениците след VII клас за 2017/2018 г.

График за прием след VII клас за учебната 2017/2018 Г.