Актуално за учебната 2021/2022 година

Училищни учебни планове за учебната 2021/2022 година

Учебен план 1. а клас

Учебен план 2. а клас

Учебен план 3. а клас

Учебен план 4. а клас

Учебен план 5. a клас

Учебен план 6. а клас

Учебен план 7. а клас

Учебен план 7. б клас

Учебен план 9. а клас

Учебен план 10. а клас

Учебен план 11. а клас

Дневно разписание за учебната 2021/2022 година.

Мерки за повишаване качеството на образование през учебната 2021/2022 година.

Форми на обучение в училището.

Годишен план на училището за учебната 2021/2022 г.

Правилник за дейността на СУ „Свети Климент Охридски“- Ловеч за 2021/2022 учебна година.

Дневно разписание за учебната 2021/ 2022 година.

Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Свети Климент Охридски“-Ловеч 

Програма за превенция ранно напускане  на училище.

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Условия за получаване на стипендия и образец на заявление за учебната 2021/2022 година.

Седмично разписание I срок за учебната 2021/2022 година.

График класни работи I срок за учебната 2021/2022 година.

График контролни работи I срок за учебната 2021/2022 година.

Етичен кодекс на училищната общност_2021/2022 година.

Стратегия за развитие на СУ „Свети Климент Охридски“ –  Ловеч за периода 2021-2024г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално за учебната 2020/2021 година

Минимален бал след Трето класиране в профил „Хуманитарни науки“ за учебната 2020/2021 година – 63, 000.

Заявление отсъствия  3-7 дни

Училищни учебни планове 2020-2021 година

1а клас

2а клас

3а клас

4а клас

4б клас

5а клас

6а клас

6б клас

8а клас

9а клас

10а клас

12а клас

Мерки за повишаване качеството на образованието 2020/2021г.

Изисквания за получаване на стипендия

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на СУ „Св.Климент Охридски” гр.Ловеч за периода 2016-2020г.

Дневно разписание за учебната 2020/2021

Програма за превенция ранно напускане на училище 

Програма за предоставяне равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Правилник за дейността на СУ „Свети Климент Охридски“-Ловеч за учебната 2020/2021г.

Годишен план и план за квалификация

Седмично разписание за първи срок за учебната 2020/2021 г. 

Форми на обучение в училището

График класни и контролни работи първи срок за учебната 2020/2021г.

График консултации на учителите по предмети първи срок за учебната 2020/2021г.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за първи срок за учебната 2020/2021 г.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2020/2021 г.

График класни и контролни работи втори срок за учебната 2020/2021г.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици 2 срок за учебната 2020/2021г.

Седмично разписание втори срок за учебната 2020/2021г.

План за действие 2021г. БДП