Актуално за учебната година

Заявление отсъствия  3-7 дни

Седмично разписание 2018-2019-втори срок

Заповед график дежурство на учители 2018/2019- втори срок

Заповед график класни работи 2018/2019-втори срок

Заповед и график за  контролни работи 18-19-втори срок

Заповед играфик  втори час на класа 2018/2019 – втори срок

Заповед и график консултации на учители 2018/2019- втори срок

Заповед и график дежурство на учители-1 срок 2018/2019

Заповед и график- втори час на класа-1 срок 2018/2019

Заповед и график за входни нива и контролни работи- 1 срок 2018/2019

Заповед и график- класни работи -1 срок 2018/2019

Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици

Заповед изпити промяна на оценка

Годишен план 2018-2019

Правилник за вътрешен трудов ред

Правилник за дейността на училището 2018-2019 г.

Училищни учебни планове 2018-2019

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Програма за превенция ранното напускане на училище

Мерки за повишаване качеството на образованието

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на СУ „Св.Климент Охридски” гр.Ловеч за периода 2016-2020г.