Актуално за учебната година

Седмично разписание 2019-2020

Заявление отсъствия  3-7 дни

Правилник за дейността на училището

Годишен план и План за квалификационната дейност като част от годишния план

Дневно разписание на учебните часове

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Минимален бал от трето класиране за прием след 7 клас

Правилник за дейността на училището 2019-2020

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищни учебни планове 2019-2020

Форми на обучение

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на СУ „Св.Климент Охридски” гр.Ловеч за периода 2016-2020г.

График входни нива и контролни работи 2019-2020

График класни работи 2019-2020

График и заповед консултации учители по предмети 2019-2020

График за определяне на годишна оценка по отделен предмет-самостоятелна форма на обучение2019-2010

Седмично разписание 2 срок

График консултации на учители по предмети 2 срок

График класни работи 2 срок

График изх. нива контр. работи