Заповед на министъра на МОН за промяна графика на учебните занятия.