Административно обслужване

Услуги, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование:

Приемане и преместване

Диплома

Служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

Признаване от чужбина I – VI клас

Дубликати

Европейско прил дипл. СО