Актуално за учебната 2023/2024 година

Седмично-разписание.pdf

Годишен-план-на-училището.pdf

Годишна-програма-за-ЦОУД.pdf

Дневно-разписание.pdf

Етичен-кодекс.pdf

Мерки-за-повишаване-качеството-на-образование.pdf

План за дейността на училището

План-за-квалификационна-дейност.pdf

Програма-за-превенция.pdf

Програма-за-предоставяне-на-равни-възможности.pdf

Форми-на-обучение.pdf

Учебни планове за учебната 2023/2024 година

Учебен-план-1-клас.pdf

Учебен-план-2-клас.pdf

Учебен-план-3-клас.pdf

Учебен-план-4-клас.pdf

Учебен-план-5-клас.pdf

Учебен-план-6-клас.pdf

Учебен-план-7-клас.pdf

Учебен-план-8-клас.pdf

Учебен-план-9-клас.pdf

Учебен-план-11-клас.pdf

Учебен-план-12-клас.pdf

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2022/2023 г.

Седмично разписание втори учебен срок 2022-2023г..pdf

График втори час на класа-втори срок-2022-2023г.pdf

График консултации по предмети-втори срок 2022-2023г..pdf

График класни и контролни.pdf

Изисквания за получаване на стипендия 2 срок 2022-2023г.pdf

Вътрешни правила стипендии.pdf

Изпити

График изпити за валидиране на компетентности по учебни предмети.pdf

График изпити СФО.pdf

Заявление отсъствия 3 дни.pdf

Заявление отсъствия 7 дни.pdf

Седмично разписание първи срок 2022-2023г.pdf

Дневно разписание на училището за учебната 2022-2023г.pdf

График втори час на класа.pdf

График класни работи първи срок 2022-2023 учебна година.pdf

График контролни работи първи срок 2022-2023 учебна година.pdf

График консултации на учителите по предмети-1 срок 2022-2023г.pdf

Годишен план за квалификация 2022-2023.pdf

Годишен план на училището за 2022-2023.pdf

Етичен кодекс на училищната общност 2022-2023.pdf

Форми на обучение в училището.pdf

Правилник за дейността на СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2022-2023 г.pdf

Условия и ред за получаване на стипендии 1 срок 2022-2023.pdf

Мерки за повишаване на качеството на образование.pdf

Програма за превенция на ранното напускане на училище.pdf

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.pdf

Училищни учебни планове за учебната 2022/2023 година

Учебен план 1 а.pdf

Учебен план 2 а.pdf

Учебен план 3 а.pdf

Учебен план 4 а.pdf

Учебен план 5 а.pdf

Учебен план 6 а.pdf

Учебен план 7 а.pdf

Учебен план 8 а.pdf

Учебен план 10 а.pdf

Учебен план 11 а.pdf

Учебен план 12 а.pdf

Резултати Национално външно оценяване

Резултати НВО 2021-2022.docx

Изпити

График Поправителни сесия юни-юли 2022.docx

График Определяне срочни оценки Втори срок 2021_2022 ДОПЪЛНЕНИЕ.docx

График Определяне срочни оценки Втори срок 2021-2022.docx

График изпити валидиране.pdf

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2021/2022 г.

Седмично разписание втори учебен срок 2021-2022г..pdf

График контролни работи втори учебен срок 2021-2022г..pdf

График класни работи втори учебен срок 2021-2022г..pdf

График консултации на учителите по предмети втори учебен срок 2021-2022г.pdf

График за провеждане на-часа-за-консултиране-на-на-родители-и-ученици-втори-учебен-срок-2021-2022г..pdf

Училищни учебни планове за учебната 2021/2022 година

Учебен план 1. а клас

Учебен план 2. а клас

Учебен план 3. а клас

Учебен план 4. а клас

Учебен план 5. a клас

Учебен план 6. а клас

Учебен план 7. а клас

Учебен план 7. б клас

Учебен план 9. а клас

Учебен план 10. а клас

Учебен план 11. а клас

Дневно разписание за учебната 2021/2022 година.

Мерки за повишаване качеството на образование през учебната 2021/2022 година.

Форми на обучение в училището.

Годишен план на училището за учебната 2021/2022 г.

Правилник за дейността на Средно училище „Свети Климент Охридски“-Ловеч за учебната 2021/2022г.

Дневно разписание за учебната 2021/ 2022 година.

Мерки за повишаване качеството на образование в СУ „Свети Климент Охридски“-Ловеч 

Програма за превенция ранно напускане  на училище.

 Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Условия за получаване на стипендия и образец на заявление за учебната 2021/2022 година.

Седмично разписание I срок за учебната 2021/2022 година.

График класни работи I срок за учебната 2021/2022 година.

Промяна график  класни работи по Български език и литература.

5. а клас – 10.01.2022 г.

6. а клас – 13.01.2022 г.

10. а клас – 11.01.2022 г.

График контролни работи I срок за учебната 2021/2022 година.

Етичен кодекс на училищната общност_2021/2022 година.

Стратегия за развитие на СУ  „Свети Климент Охридски“ – Ловеч  2021/ 2024 г.

График за провеждане на консултиране на родители и ученици, I учебен срок, 2021/2022 учебна година.

График консултации по предмети, I учебен срок, 2021/2022 учебна година.

Актуално за учебната 2020/2021 година

Минимален бал след Трето класиране в профил „Хуманитарни науки“ за учебната 2020/2021 година – 63, 000.

Заявление отсъствия  3-7 дни

Училищни учебни планове 2020-2021 година

1а клас

2а клас

3а клас

4а клас

4б клас

5а клас

6а клас

6б клас

8а клас

9а клас

10а клас

12а клас

Мерки за повишаване качеството на образованието 2020/2021г.

Изисквания за получаване на стипендия

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на СУ „Св.Климент Охридски” гр.Ловеч за периода 2016-2020г.

Дневно разписание за учебната 2020/2021

Програма за превенция ранно напускане на училище 

Програма за предоставяне равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Правилник за дейността на СУ „Свети Климент Охридски“-Ловеч за учебната 2020/2021г.

Годишен план и план за квалификация

Седмично разписание за първи срок за учебната 2020/2021 г. 

Форми на обучение в училището

График класни и контролни работи първи срок за учебната 2020/2021г.

График консултации на учителите по предмети първи срок за учебната 2020/2021г.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за първи срок за учебната 2020/2021 г.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 2020/2021 г.

График класни и контролни работи втори срок за учебната 2020/2021г.

График за провеждане на часа за консултиране на родители и ученици 2 срок за учебната 2020/2021г.

Седмично разписание втори срок за учебната 2020/2021г.

План за действие 2021г. БДП